shell版本的12306等待

看微博上大家在搞就搞了一个

#!/bin/bash
stty erase ^H 
hello(){
	echo -e "\e[1;31m欢迎使用铁路客运服务中心\e[m"
	echo "======================="
	echo  -e -n "\e[1;34m用户名:\e[m"
	read
	echo  -e -n "\e[1;34m密码:\e[m"
	stty -echo
	read
	stty echo
	echo -e "\n=======================\n"
}
wait_2m(){
	second=120
	length=240
	while [ $second -gt 0 ]
	do
		sleep 1;
		second=$((second -1 ))
		length=$((length -2 ))
		echo -e -n "\r您前面还有\e[1;32m$length\e[m人在等待,您还需要等待\e[32m$second\e[m秒"
	done
	echo -e  "\e[1;32m\n恭喜您,轮到您购票了!\e[m"
}
hello
wait_2m

运行示范

QQ截图20120918224631

此条目发表在linux shell分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表回复